Hiệp định

(Đổi hướng từ Thỏa thuận)

Hiệp định hay thỏa thuận là giao kèo chung giữa hai hay nhiều người hoặc gia đình hoặc công ty hoặc quốc gia, là quy ướchiệp ước không chính thức.

Giữa người và các tổ chức sửa

Xem thêm sửa