Thời gian sống trung bình (vật lý)

(Đổi hướng từ Thời gian sống trung bình)

Thời gian sống hay thời gian sống trung bình là khái niệm để chỉ thời gian mà hạt có thể tồn tại trong tự nhiên. Các hạt khác nhau có thời gian sống trung bình khác nhau, khối lượng của hạt càng nhỏ thì thời gian sống của hạt đó càng dài. Trong số các hạt sơ cấp, chỉ có bốn hạt không phân rã thành các hạt khác, gọi là các hạt bền (gồm có electron, photon, neutrino và đặc biệt có proton). Notron là một ngoại lệ, có thời gian sống dài. Tất cả các hạt còn lại là các hạt không bền và phân rã thành các hạt khác trong khoảng từ 10−25s đến 10−6s.

Bảng thời gian sống của một số hạt:

Tên hạt Ký hiệu Khối lượng (MeV/c2) Thời gian sống
electron/ positron e-/ e+ 0,511 > 4,6*1026 năm
muon/ antimuon μ-/ μ+ 105,6 2,2*10−6 giây
Tauon/ antitauon τ-/ τ+ 1777 291*10−15 giây
Pion trung tính π0 135 8,4*10−17 giây
Pion dương tính/ Pion âm tính π+, π+ 139,6 2,6*10−8 giây
Proton/ antiproton p+, p- 938,2 >1029 năm
Notron/ antinotron n/ -n 939,6 885,7 giây
W boson W+/ W- 80400 10−25 giây
Z boson Z0 91000 10−25 giây

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi