Thụy Nguyên có thể là:

Thụy Nguyên (瑞元)
Thụy Nguyên (瑞源)