Thủ Đức (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thủ Đức là một thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngoài ra, tên gọi Thủ Đức còn có thể chỉ một số đơn vị hành chính từng tồn tại trong lịch sử như:

  • Quận Thủ Đức: quận cũ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 1997 trên cơ sở tách ra từ huyện Thủ Đức cũ trước đó, đến năm 2021 lại giải thể để thành lập thành phố Thủ Đức
  • Huyện Thủ Đức: huyện cũ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, giải thể năm 1997, nay tương ứng với địa bàn thành phố Thủ Đức
  • Thị trấn Thủ Đức: thị trấn huyện lỵ huyện Thủ Đức, nay tương ứng với địa bàn các phường Bình Thọ, Linh Chiểu và một phần các phường Linh Tây, Trường Thọ thuộc thành phố Thủ Đức.