Thứ

trang định hướng Wikimedia

Thứ trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Cách chỉ một người nào đó không được tôn trọng, ví dụ một người đàn bà ngu dốt.