Thứ bậc ở động vật

Thứ bậc ở động vật hay phân cấp thống trị là hệ thống phân cấp để thống trị phát sinh khi các thành viên của một nhóm ở động vật xã hội tương tác, thường là mang tính tích cực để tạo ra một hệ thống thứ bậc, xếp hạng. Trong các nhóm sinh hoạt xã hội, các thành viên có khả năng cạnh tranh cho quyền được tiếp cận thức ăn và quyền giao phối. Thay vì chiến đấu mỗi khi gặp nhau, mối quan hệ tương tác được hình thành giữa các thành viên cùng giới. Những tương tác lặp đi lặp lại dẫn đến việc tạo ra một trật tự xã hội mà có thể thay đổi mỗi lần một con vật chiếm ưu thế là thách thức bởi một con vật cấp dưới.

Tham khảoSửa đổi

  • Chase, I.; Tovey, C.; Spangler-Martin, D.; Manfredonia, M. (2002). “Individual differences versus social dynamics in the formation of animal dominance hierarchies”. PNAS 99 (9): 5744–5749. doi:10.1073/pnas.082104199. 
  • Chase, I.; Bartolomeo, C.; Dugatkin, L. (1994). “Aggressive interactions and inter-contest interval: how long do winners keep winning?”. Animal Behaviour 48 (2): 393–400. doi:10.1006/anbe.1994.1253. 
  • Cummins, D.D. (1996). “Dominance Hierarchies and the Evolution of Human Reasoning”. Minds and Machines 6 (4): 463–480. 
  • Lehner, Philip N, 1998. Handbook of ethological methods (2nd. ed.). Cambridge University Press: Cambridge, England, pp. 332–335.
  • Oliveira, RF; McGregor, PK; Latruffe, C (1998). “Know thine enemy: fighting fish gather information from observing conspecific interactions”. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 265 (1401): 1045–1049. doi:10.1098/rspb.1998.0397. 
  • Wilson, E. O. Sociobiology. 2000.
  • http://www.stanford.edu/group/stanfordbirds/text/essays/Dominance_Hierarchies.html