Thực tập là một giai đoạn huấn luyện, đào tạo cho công việc mới dành cho công nhân và người đi làm.

Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa