Thiên hà đĩa là thiên hà có đặc điểm là một dạng đĩa. Thiên hà đĩa là một khối tròn phẳng của những ngôi sao. Vùng trung tâm của những thiên hà loại này có thể có dạng đĩa hoặc không.

Thiên hà Ngọc Phu (NGC 253)

Các loại thiên hà đĩa:

Các thiên hà không thuộc dạng thiên hà đĩa gồm:


Tham khảo sửa