Thiên niên kỷ 1

Thiên niên kỷ 1 là khoảng thời gian tính từ năm đến hết năm ngĩa là b

Theo   1
Theo :

Tham khảoSửa đổi