Thiên niên kỷ 1

Thiên niên kỷ 1 là khoảng thời gian tính từ năm 1 đến hết năm 1000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Theo thiên niên kỷ: 1 TCN 1 2

Tham khảoSửa đổi