Thiên niên kỷ 2 TCN

Thiên niên kỷ 2 trước Công Nguyên là từ năm 2000 trước công nguyên đến năm 1001 trước công nguyên, nghĩa là bằng 1000 năm trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 3 TCN1 3 TCN2 3 TCN3 3 TCN4 3 TCN5

3 TCN6 3 TCN7 3 TCN8 3 TCN9 2 TCN0

Theo thiên niên kỷ: 3 TCN 2 TCN 1 TCN

Tham khảoSửa đổi