Thiên niên kỷ 4

Thiên niên kỷ 4 là khoảng thời gian tính từ năm 3001 đến hết năm 4000, nghĩa là bằng 1000 năm, trong lịch Gregory.

Theo thế kỷ: 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

Theo thiên niên kỷ: 3 4 5

Tham khảoSửa đổi