Mở trình đơn chính

Thiết bị điện tử là các công cụ điện tử được tạo từ các vật Dẫn điện và Bán dẫn điện bao gồm:

Thiết bị điện tử tạo từ Dẫn điệnSửa đổi

  1. Điện trở:r rr Thiết bị điện có khả năng làm giảm dòng điện.
  2. Tụ điện: T ll exhiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng điện trường.
  3. Cuộn cảm (Cuộn từ): Thiết bị điện có khả năng lưu trữ điện dưới dạng từ trường.
  4. Công Tắc: Thiết bị điện có khả năng đóng mở mạch điện
  5. Cầu Chì: Thiết bị điện có khả năng hở (ngắt) mạch điện khi dòng điện đi qua cầu chì vượt quá mức dẫn điện của cầu chì.
  6. Biến điện: Thiết bị điện có khả năng tăng, giảm, dẫn điện.

Thiết bị điện tử tạo từ Bán dẫn điệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi