Thiết kế xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Phương án công nghệ;
  2. Công năng sử dụng;
  3. Phương án kiến trúc;
  4. Tuổi thọ công trình;
  5. Phương án kết cấu, kỹ thuật;
  6. Phương án phòng chống cháy nổ;
  7. Phương án sử dụng năng lượng đạt hiệu suất cao;
  8. Giải pháp bảo vệ môi trường;
  9. Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng.

Người làm thiết kế xây dựng được gọi là kỹ sư thiết kế xây dựng.

Tham khảoSửa đổi