Thi Ân (施恩), ngoại hiệu là Kim Nhãn Bưu (金眼彪, "Báo mắt vàng"), đứng thứ 85 trong 108 anh hùng, ông thuộc sao Địa Phục Tinh.

Gia nhập Lương SơnSửa đổi

Từng làm chức Tiểu Quản doanh ở Mạnh Châu, vốn có mở quán rượu ở Khoái Hoạt Lâm, nhưng bị một người là Tưởng Môn Thần cướp quán, đánh Thi Ân gãy tay. Khi Võ Tòng bị đi đày đến Mạnh Châu, Thi Ân nhờ Võ Tòng đánh Tưởng Môn Thần lấy lại quán, Võ Tòng uống rượu say đánh Tưởng Môn Thần một trận tơi bời, bắt hắn trả lại quán cho Thi Ân. Sau này Võ Tòng lên núi Nhị Long Sơn nhập hội cùng Lỗ Trí ThâmDương Chí, Thi Ân cũng đi theo.

Cái chếtSửa đổi

Trong chiến dịch chinh phạt Phương Lạp, Thi Ân theo ba anh em họ Nguyễn đánh huyện Côn Sơn. Tuy nhiên, Thi Ân không biết bơi, trong trận đánh không may rơi xuống nước và chết đuối.

Tham khảoSửa đổi