Thomas Ravenscroft (trước 1582 hoặc 1592-1635) là một nhạc sĩ, nhà lý thuyết âm nhạc và là một biên tập viên người Anh đóng góp nhiều cho phong cách Nhạc dân gian. Cuộc sống ở những giai đoạn đầu của ông rất ít được biết đến. Năm 1594, Ông được lựa chọn tham gia hát hợp xướng trong nhà thờ Thánh Paul và ở đó cho đến năm 1600 dưới sự đạo của Thomas Giles. Ông có thể đã từng được nhận bằng cử nhân năm 1605 từ Cambridge.

Bài hát Giáng sinh được chỉnh sửa bởi Ravenscroft.

Các tác phẩm của ông gồm 3 bộ sưu tập là Pammelia (1609), Deuteromelia or The Seconde Part of Musicks Melodie (1609) và Melismata (1611).[1] Ông đã sáng tác 4 fantasia cho đàn viol. Ngoài ra ông còn viết hai luận án về lý thuyết âm nhạc, thứ nhất là A Briefe Discourse of the True (xuất bản tại Luân Đôn năm 1614) và A Treatise of Musick (chưa được xuất bản).

Chú thích Sửa đổi

Ravenscroft: "I Have House and Land in Kent" (1611) on sampled instrumentation
 1. ^ Từ điển Oxford của Nursery Rhymes (1951)

Tham khảo Sửa đổi

 • Ravenscroft, Thomas. Pammelia. Mvsicks Miscellanie, London 1609. Facsímil publicado por Da Capo Press: Ámsterdam, 1971. Otra opción es Performers' Editions 98226 (1998).
 • Ravenscroft, Thomas. Deuteromelia, London 1609. Facsímil publicado por Da Capo Press: Ámsterdam, 1971. Another option is Performers' Editions 98227 (1998).
 • Ravenscroft, Thomas. Melismata, Mvsicall Phansies, London 1611. Facsímil publicado por Da Capo Press: Ámsterdam, 1971. Otra opción es Performers' Editions 98228 (1998).
 • Ravenscroft, Thomas. A briefe discovrse of the true (but neglected) vse of charact'ring the degrees by their perfection, imperfection, and diminution in measurable musicke, against the common practise and custome of these times. London, 1614. Facsímil publicado por Da Capo Press: Ámsterdam, 1971. Otra opción es Broude Brothers, ISBN 0-8450-2222-9, 1976.
 • Ravenscroft, Thomas. A briefe discourse, 1614. 1984. Prólogo por Ian Payne. Boethius Press. ISBN 0-86314-098-X.
 • Ravenscroft, Thomas. The Whole booke of psalmes: with the hymnes euangelicall, and songs spirituall. Published in 1621, with an enlarged edition published in 1633. La edición de 1621 está disponible en microfilm en UMI: Early English books, 1475-1640; 1809:12.
 • Ravenscroft, Thomas. The whole booke of psalmes with the hymnes evangelicall. Sternhold, Thomas. London, 1621. Magazinsignatur: Film R 360-1339. Buchnr.: 01712724
 • Ravenscroft, Thomas. A Treatise of Musick. MS GB-Lbl Add. 19758. Vea Lillian Ruff arriba por una transcripción.
 • Adelaide, Robert Illing, ed. Ravenscroft's revision of Est's psalter. Band 1: Introduction and transcriptions. 1985. - ca. 120 S. ISBN 0-949302-17-1. Band 2: Facsímiles. 1985. - ca. 120 S. ISBN 0-949302-18-X
 • The New England & Virginia Co., P. O. Box 8511, Salem MA 01971 (ediciones facsimilares económicas de los tres primeros libros)
 • El texto y algunas de las músicas de algunos himnos métricos de la época de Ravesncroft, se pueden encontrar en esta dirección [1]

Liên kết ngoài Sửa đổi