Thuật ngữ

trang định hướng Wikimedia

Thuật ngữ là một loại từ chuyên môn, có rất nhiều thuật ngữ như m kjp;k: