Thuế gián thu (Indirect tax) là loại thuế mà người nộp thuế không phải là người chịu thuế.Thuế gián thu là hình thức thuế gián tiếp qua một đơn vị trung gian (thường là các doanh nghiệp) để đánh vào người tiêu dùng.Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một. Chẳng hạn, chính phủ đánh thuế vào công ty (công ty nộp thuế) và công ty lại chuyển thuế này vào chi phí tính vào giá hàng hóadịch vụ, do vậy đối tượng chịu thuếngười tiêu dùng cuối cùng

Các loại Thuế gián thuSửa đổi

Đặc điểmSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Liên kếtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi