Tiên mao (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Tiên mao trong tiếng Việt có thể dẫn tới:

  • Tiên mao: một bộ phận của một số tế bào sinh vật nhân sơ (prokaryote) và sinh vật nhân thực (eukaryote).
  • Curculigo orchioides: loài thực vật có tên sâm cau, tiên mao.
  • Hypoxis aurea: loài thực vật có tên hạ trâm, tiên mao.