Tiêu Phong có thể là một trong những nhân vật sau: