Tiêu chuẩn kỹ thuật là những quy định về đặc tính kỹ thuật, yêu cầu quản lý được dùng để làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội (sau đây gọi là đối tượng) nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn kỹ thuật do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.[1]

Hợp chuẩn

sửa

Hợp chuẩn là các đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đã được công bố.

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố các đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.[2]

Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Về nguyên tắc đây là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc.

Một số tiêu chuẩn

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ “Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. http://moj.gov.vn. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 29 tháng 6 năm 2006. Truy cập 8 tháng 9 năm 2006. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)
  2. ^ “Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”. http://vanban.chinhphu.vn. Bộ Khoa học và Công nghệ. 12 tháng 12 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 8 năm 2016. Truy cập 8 tháng 9 năm 2016. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)