Tiếng

trang định hướng Wikimedia

Tiếng trong tiếng Việt có thể là:

  1. Ngôn ngữ, tiếng nói
  2. Giờ, giờ đồng hồ