Tiếng Thổ

trang định hướng Wikimedia

Tiếng Thổ có thể là tên gọi để chỉ ngôn ngữ của các dân tộc người Thổ không có mối quan hệ với nhau là: