Tiền tố SI

Tiền tố đơn vị đứng trước một đơn vị đo lường cơ bản để biểu thị bội số của đơn vị

Trong hệ đo lường quốc tế, khi muốn viết một đơn vị đo lớn gấp 10x, với x nằm trong khoảng từ -24 đến 24, lần một đơn vị đo nào đó, có thể viết liền trước một trong các chữ trong danh sách dưới đây.

Các tiền tố thường sử dụng
Tiền tố Kí hiệu Hệ số Lũy thừa
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
hecto h 100 102
deca da 10 101
(không có) (không có) 1 100
deci d 0.1 10−1
centi c 0.01 10−2
milli m 0.001 10−3
micro μ 10−6
nano n 10−9
pico p 10−12
femto f 10−15
atto a 10−18

Ví dụ, nếu muốn viết đơn vị bằng 1000 mét, sử dụng chữ kilô để viết kilômét, hoặc dùng chữ viết tắt k để viết km.

Danh sáchSửa đổi

1000n 10n Tiền tố Ký hiệu Quy mô ngắn Quy mô dài Tương đương Thập phân SI viết kiểu
10008 1024 yotta Y Triệu tỷ tỷ Tỷ tỷ 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10007 1021 zetta Z Nghìn tỷ tỷ nghìn ngàn tỉ 1 000 000 000 000 000 000 000
10006 1018 exa E Tỷ tỷ Ngàn tỉ 1 000 000 000 000 000 000
10005 1015 peta P Triệu tỷ Ngàn tỷ 1 000 000 000 000 000
10004 1012 tera T Ngàn tỉ Tỷ 1 000 000 000 000
10003 109 giga G Tỷ Nghìn triệu 1 000 000 000
10002 106 mega M Triệu 1 000 000
10001 103 kilo k Một ngàn 1 000
10002/3 102 hecto h Một trăm 100
10001/3 101 deca, deka da Mười 10
10000 100 (none) (none) Một 1
1000−1/3 10−1 deci d Một phần mười 0.1
1000−2/3 10−2 centi c Một phần trăm 0.01
1000−1 10−3 milli m Một phần ngàn 0.001
1000−2 10−6 micro µ (u) Một phần triệu 0.000 001
1000−3 10−9 nano n Một phần tỷ Milliardth 0.000 000 001
1000−4 10−12 pico p Một phần ngàn tỷ Tỷ 0.000 000 000 001
1000−5 10−15 femto f Một phần triệu tỷ Tỷ 0.000 000 000 000 001
1000−6 10−18 atto a Một phần tỷ tỷ Trillionth 0.000 000 000 000 000 001
1000−7 10−21 zepto z Một phần nghìn tỷ tỷ Triệu tỷ 0.000 000 000 000 000 000 001
1000−8 10−24 yocto y Một phần triệu tỷ tỷ Quadrillionth 0.000 000 000 000 000 000 000 001

Trong tin họcSửa đổi

Một số chữ viết liền trước được sử dụng theo nghĩa hơi khác với các đơn vị đo lượng thông tin ví dụ như byte hoặc bit trong tin học. Vì này, Ủy ban Điện Quốc tế (IEC) làm một bộ tiền tố nhị phân mới vào năm 1998, có tên theo âm tiết đầu tiên của tiền tố thập phân và "bi". Ký hiệu là ký hiệu thường cộng với chữ "i".

2x Chữ viết liền thêm trước Viết tắt Tiền tố nhị phân Viết tắt
210 = 1 024 Kilo k Kilobi Ki
220 = 1 048 576 Mega M Megabi Mi
230 = 1 073 741 824 Giga G Gigabi Gi
240 = 1 099 511 627 776 Tera T Terabi Ti
250 = 1 125 899 906 842 624 Peta P Petabi Pi
260 = 1 152 921 504 606 846 976 Exa E Exabi Ei
270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 Zetta Z Zettabi Zi
280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 Yotta Y Yottabi Yi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi