Tiểu đội (Tiếng Anh: Squad) là đơn vị rất nhỏ của tổ chức đơn vị quân đội, gồm trên dưới 10 lính, có thể chia thành các toán hay tổ nhỏ hơn, gồm 1-4 lính. Chỉ huy tiểu đội là chuẩn úy hay hạ sĩ quan. Hai ba tiểu đội kết hợp thành một trung đội.

Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tiểu đội được xây dựng trên cơ sở 3 tổ 3 người ("tam tam chế"), vì thế tiểu đội thường là 9 người chia làm ba tổ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tiểu đội có thể gồm 7 người (2 tổ) hoặc 12 người (4 tổ). Tiểu đội được ký hiệu là A.Tiểu đội được nhắc rất nhiều trong các bài thơ. Tiểu đội cũng là cấp nhỏ nhất nhưng cũng là cấp quan trọng nhất vì phải qua cấp này mơi đến được các cấp cao hơn

Tham khảoSửa đổi

Đội (2 người trở lên)

Nhóm (3 người trở lên)

Tiểu đội (9 người trở lên)

Trung đội (20 người trở lên)

Đại đội (70 người trở lên)

Tiểu đoàn (300 người trở lên)

Trung đoàn (3000 người trở lên)

Lữ đoàn (5000 người trở lên)

Sư đoàn (10000 người trở lên)

Quân đoàn (20000 người trở lên)

Quân khu (40000 người trở lên)