Tràng Tiền

trang định hướng Wikimedia

Tràng Tiền là một tên riêng, có thể chỉ: