Trương Đình Tri là Bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trương Đình Tri
Chức vụ
Nhiệm kỳ2 tháng 3, 1946 – 3 tháng 11, 1946
246 ngày
Tiền nhiệmbản thân (với tư cách Bộ trưởng Y tế)
Kế nhiệmHoàng Tích Trý
Thứ trưởngĐỗ Tiếp
Nhiệm kỳ1 tháng 1, 1946 – 2 tháng 3, 1946
60 ngày
Tiền nhiệmPhạm Ngọc Thạch
Kế nhiệmbản thân (với tư cách Bộ trưởng Xã hội)
Thông tin chung
Quốc tịch Việt Nam
Mất1947
Hà Nội
Nghề nghiệpBác sĩ
Dân tộcKinh
Đảng chính trị Việt Cách

Sự nghiệp

sửa

Ngày 1-1-1946, Trung ương Đảng Cộng sản và Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời có sự tham gia của một số người trong Việt Nam Quốc dân ĐảngViệt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội. Ông Trương Đình Tri, bác sĩ, người của Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ngày 2-3-1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I họp kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội bổ sung vào Quốc hội, tiếp đó Quốc hội nhất trí thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến thay cho Chính phủ liên hiệp lâm thời. Ông Trương Đình Tri được tiếp tục cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Xã hội kiêm Y tế - Cứu tế và Lao động. Tháng 10/1946, Quốc hội khóa I trong kỳ họp lần thứ hai đã nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh trình Quốc hội danh sách chính phủ mới thay cho chính phủ liên hiệp kháng chiến, gạt ra khỏi chính phủ các nhân vật Việt Quốc, Việt Cách như ông Trương Đình Tri.​[1]

Ông Trương Đình Tri bị Trần Bình, cán bộ an ninh của Việt Minh, ám sát ngày 10 tháng 10 năm 1947 tại Hà Nội. [2]

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa

Tham khảo

sửa