Trương Tuấn là một tên người phổ biến ở Việt Nam và Trung Quốc. Một số nhân vật nổi bật như:

Trung Quốc sửa

Một số nhân vật nổi bật trong lịch sử Trung Quốc:

Việt Nam sửa

Ở Việt Nam, tên Trương Tuấn hoặc Trương Văn Tuấn được sử dụng gần như tương đương.