Trương Vũ có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc: