Trước năm 1975 và sau năm 1975

Trước năm 1975 (hoặc gọi đơn giản là trước năm 75) là một khái niệm của người Việt ngày nay để chỉ về khoảng thời gian được tính từ mốc sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước đó, tuy rằng không chỉ định rõ trước đó là tính đến thời điểm nào. Tuy nhiên, khái niệm trước năm 1975 thường được đặt trong khoảng thời gian xảy ra cuộc Chiến tranh Việt Nam và không gian là miền Nam Việt Nam với chính thể Việt Nam Cộng hòa. Mốc thời gian sau đó sẽ được gọi là sau năm 1975 (hoặc "sau năm 75") để chỉ thời gian và không gian của Việt Nam kể từ khi thống nhất cho đến ngày nay, ít ra là như vậy.

Người không công nhận chính thể Việt Nam Cộng hòa thì sẽ có xu hướng gọi khoảng thời gian này là "trước ngày giải phóng" (hoặc "trước giải phóng") và "sau ngày giải phóng" (hoặc "sau giải phóng"). Nhìn chung, "trước năm 1975 và sau năm 1975" vẫn là cách dùng trung lập hơn.

Sử dụngSửa đổi

Đối với văn hóa, nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc, Việt Nam từng tồn tại khái niệm tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam (hay được gọi "ca khúc trước 1975") để phân loại cho việc kiểm duyệt, nhưng nay thì đây không còn là yếu tố chính để kiểm duyệt nữa.[1]

Tham khảoSửa đổi