Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

trang định hướng Wikimedia

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được dùng để chỉ một trong các trường đại học sau: