Mở trình đơn chính

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

trang định hướng Wikimedia

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được dùng để chỉ một trong các trường đại học sau: