Trường Đại học Quốc gia Việt Nam

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực tồn tại từ năm 1945 đến trước năm 1954 tại Hà Nội, được thành lập trên cơ sở tiếp quản Viện Đại học Đông Dương (cùng các trường thành viên trực thuộc, bao gồm: Trường Y khoa Đông Dương, Trường Mỹ thuật Đông Dương) trong thời kỳ Pháp thuộc. Từ 1954 đến 1956 đã tách thành các trường độc lập gồm:

  • Trường Đại học Y Dược Hà Nội: một trường đại học y dược được thành lập năm 1954 kế thừa ban Y Dược - Trường Đại học Quốc gia Việt Nam.
  • Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội: một trường đại học khoa học cơ bản đa ngành được thành lập năm 1956, kế thừa các ban: Khoa học, Văn khoa, Chính trị xã hội của trường Đại học Quốc gia Việt Nam.
Tiền nhiệm
Viện Đại học Đông Dương
Trường Đại học Quốc gia Việt Nam
1945 - 1954
Kế nhiệm
Trường Đại học Y Dược Hà Nội
Kế nhiệm
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội