Trường đại học kỹ thuật

trang định hướng Wikimedia

Trường đại học kỹ thuật để chỉ: