Trường Đồng Khánh

trang định hướng Wikimedia

Trường Đồng Khánh hay Trường nữ sinh Đồng Khánh có thể là: