Trường (vật lý)

đại lượng vật lý

Trong vật lý, trường là một trong hai dạng tồn tại của vật chất, là thực thể vật lý tồn tại trong không gian xung quanh các vật thể (hoặc hệ thống các vật thể) để thực hiện tương tác qua khoảng cách không-thời gian.

Nó thước được mô tả bằng một số hay một ten-xơ ứng với mỗi điểm của không-thời gian.

Trường cổ điển Sửa đổi

Trường hấp dẫn Newton Sửa đổi

Trường điện từ học Sửa đổi

Trường điện tĩnh Sửa đổi

Trường từ tĩnh Sửa đổi

Trường điện động lực Sửa đổi

Trường hấp dẫn trong thuyết tương đối rộng Sửa đổi

Trường lượng tử Sửa đổi

Lý thuyết trường Sửa đổi

Đối xứng Sửa đổi

Đối xứng không gian Sửa đổi

Đối xứng nội tại Sửa đổi

Lý thuyết trường thống kê Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi