Trường Khanh có thể là:

Trường Khanh (長卿)
Trường Khanh (長坑)
  • Trường Khanh, châu Bình Lương (平涼州), Bắc Chu

Xem thêm

sửa