Trường phái kiến trúc

Trường phái kiến trúc được hình thành dựa trên sự phân loại về công trình kiến trúc bằng các đặc điểm hình thái họchình thức, kĩ thuật xây dựng, vật liệu sử dụng trong lịch sử kiến trúc.

Các trường phái hoặc khuynh hướng kiến trúc trong lịch sửSửa đổi

Tham khảoSửa đổi