Trận Chaeronea

trang định hướng Wikimedia

Có hai trận đánh nổi tiếng thời cổ đại diễn ra ở Chaeronea tại Boeotia: