Trận Lwów

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Trận Lemberg)

Trận Lwów có thể là một trong các trận đánh sau: