Trận Lwów

trang định hướng Wikimedia

Trận Lwów có thể là một trong các trận đánh sau: