Mở trình đơn chính

Trận Lwów có thể là một trong các trận đánh sau: