Trận Narva

trang định hướng Wikimedia

Sau đây là những trận đánh nổi tiếng xảy ra xung quanh thành phố Narva: