Trận Novara

trang định hướng Wikimedia

Có ba sự kiện quân sự được gọi là trận Novara, diễn ra gần Novara, miền Bắc nước Ý