Trận Poitiers

trang định hướng Wikimedia

Trận Poitiers có thể là tên gọi của một trong hai trận đánh sau: