Sau Trận Kurikara, Minamoto no Yoshinaka đuổi kịp quân rút chạy của Taira no Munemori. Một trận đấu tên giữa chiến sĩ ở hai bên rồi đến đánh cận chiến, bao gồm vài trận đấu tay đôi trứ danh. Chiến thắng thuộc về nhà Minamoto.

Trận Shinohara
Một phần của Chiến tranh Genpei
Thời gianMùa hè năm 1183
Địa điểm
Shinohara, tỉnh Kaga
Kết quả Minamoto chiến thắng
Tham chiến
gia tộc Minamoto gia tộc Taira
Chỉ huy và lãnh đạo
Minamoto no Yoshinaka Taira no Munemori

Tham khảo sửa

  • Sansom, George (1958). 'A History of Japan to 1334'. Stanford, California: Stanford University Press.
  • Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. London: Cassell & Co.