Trận sông Marne

trang định hướng Wikimedia

Trận sông Marne là tên gọi của hai trận chiến trên Mặt trận phía Tây trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất: