Trọng lượng riêng (tiếng Anh: specific weight) là trọng lượng của một mét khối của một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối

Công thức tính

Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

 

Trong đó:

   

 

Xem thêm

Tham khảo