Trọng lượng riêng

Trọng lượng riêng (tiếng Anh: specific weight) là trọng lượng của một mét khối trên một vật thể. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên một mét khối

Công thức tính trọng lượng riêngSửa đổi

Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

 

Trong đó:

   

 

Liên hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng: d = D.g

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi