Trồng trọt là hoạt động của con người nhằm tác động vào đất đai và giống cây trồng để tạo ra sản phẩm trồng trọt khác nhau.

Một nhân viên đang trồng cây
Hệ thống tưới cây tự động

Vai trò sửa

Trồng trọt cung cấp:

Nhiệm vụ sửa

Biện pháp sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa