Một nhân viên đang trồng cây

Trồng trọt là hoạt động của con người nhằm tác động vào đất đai và giống cây trồng để tạo ra sản phầm trồng trọt khác nhau.

Vai tròEdit

Trồng trọt cung cấp:

Nhiệm vụEdit

Biện phápEdit

 
Hệ thống tưới cây tự động

Tham khảoEdit