Trợ giúp:Mục lục/Duyệt/Tài nguyên và danh sách

Tài nguyên và danh sách
Mã wiki

Thể loại sửa

Thông tin chung
Tài nguyên Mô tả
Wikipedia:Thể loại Giới thiệu về phân loại
Wikipedia:Quy tắc đặt tên (thể loại) Thảo luận các quy tắc đặt tên cho thể loại
Wikipedia:Thể loại, danh sách, và bản mẫu tóm gọn Thảo luận ba cách khác nhau để nhóm và tổ chức bài viết
Các trang dự án liên quan đến thể loại
Thể loại:Thể loại hóa Wikipedia Thể loại liệt kê các trang dự án.
Thể loại:Dự án Wikipedia Thể loại chứa danh sách các dự án và các tài nguyên hữu ích
Thể loại:Bài chưa được phân loại Thể loại chứa các bài cần phân loại
Thể loại:Thể loại cần phân loại vào thể loại con Thể loại chứa các thể loại cần phân nhỏ để khỏi chứa quá nhiều trang
Đặc biệt:Trang chưa phân loại Trang đặc biệt cho các trang chưa được phân loại
Advanced resources
Wikimedia stats:Category Overview Index Kết xuất cây thể loại
Wikipedia:Thể loại cần thảo luận Nơi việc xoá, trộn và đổi tên các thể loại được thảo luận

Danh sách sửa

Sơ khai sửa

List of stub types
How to name stubs
Guide to stubbing (tiếng Anh)

Bảng tóm tắt sửa

Bảng tóm tắt
List of templates used in infoboxes

Bản mẫu sửa

List of templates
List of navigational templates
List of citation templates

Dự án và các chuối bài sửa

Tạo một dự án, xem danh sách dự án
List of article series

Viết tắt và "magic words" sửa

Danh sách viết tắt
List of "magic words" - Magic words can be used to automate text or change the display of pages.

Tài nguyên khác sửa

Cleanup resources
List of Resources for researchers
Public domain resources
Wikipedia:Free online resources
Wikipedia:Free or semi-free non-Public-Domain information resources
Wikipedia:Public domain image resources
Wikipedia:Free sound resources
WikiProject Resource Exchange
Web Browser tools - Tools for your Trình duyệt web
Web colors

Bảo quản sửa

Danh sách gửi thư
Danh sách các trang được bảo vệ
Links to disambiguating pages
List of controversial issues

Bảo quản viên sửa

Danh sách bảo quản viên
Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên

Bản quyền sửa

Thư mẫu để đề nghị đăng nội dung lên Wikipedia
Thư mẫu về vi phạm giấy phép của Wikipedia (GFDL)

Hoanh nghênh người mới sửa

Uỷ ban chào mừng
Bản mẫu hoan nghênh

Bài luận sửa