Trợ giúp:Tạo kịch bản riêng

Tránh mâu thuẫn với mã mặc định của mạngSửa đổi

Nếu bạn định chạy một đoạn lệnh sau khi window đã tải về xong, tránh dùng:

window.onload = TenHam;

vì lệnh này có thể ghi đè lên mặc định của mạng, đã có cài đặt cho window.onload. Bạn nên dùng đoạn mã sau, nếu không thực sự có ý định ghi đè lên window.onload:

addLoadEvent(TenHam);

Đó dựa trên hàm addLoadEvent đã được vào script MediaWiki:Monobook.js. Tuy nhiên, script đó chỉ hoạt động khi sử dụng ngoại hình Monobook. Nếu bạn đang sử dụng một ngoại hình khác, bạn có thể viết ra cả hàm đó để sử dụng:

function addLoadEvent(func) {
var oldonload = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = func;
} else {
window.onload = function() {
oldonload();
func();
}
}
}
addLoadEvent(TenHam);

Xem thêmSửa đổi