Trợ giúp:Thay đổi liên quan

Chức năng thay đổi liên quan (trong thực đơn Công cụ) liệt kê tất cả những thay đổi gần đây của mỗi bài viết có liên kết từ trang hiện tại nhưng không nhiều hơn số lượng được chỉ định trong mục tuỳ chọn. Tiêu đề của nó là Thay đổi liên quan tới “xxx”.

Giống như trong Thay đổi gần đây and Thay đổi gần đây nâng cao, các trang được theo dõi được in đậm.