Mở trình đơn chính

Trục trong tiếng Việt có thể có các nghĩa sau: