Trục

trang định hướng Wikimedia

Trục trong tiếng Việt có thể có các nghĩa sau: